Poziv za registraciju u Zbor trenera HBS-a

Pozivaju se treneri i osobe osposobljene za poslove trenera boćanja da ispune zahtjeve za registraciju u Zbor trenera HBS-a.

Zbor trenera i osoba osposobljenih za rad u sportu HBS-a (dalje u tekstu: Zbor), je stručno tijelo Izvršnog odbora HBS-a (dalje u tekstu: IO) u okviru kojega djeluju treneri i osobe osposobljene za rad u sportu HBS-a radi ostvarivanja posebnih i zajedničkih interesa planiranja i realizacije razvitka i unapređenja boćarskog sporta, stručnog usavršavanja i napredovanja trenera i osoba osposobljenih za rad u sportu te ostale problematike vezanu za sportsku boćarsku struku.

Članovima Zbora mogu postati osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:
1. da su stariji od 18 godina,
2. da prihvaćaju odredbe Statuta HBS-a, Pravilnika o ustroju Zbora trenera te svih ostalih akata HBS –a,
3. da su ispunili zahtjev za registraciju u Zboru,
4. da nema prepreka iz članka 13. i članka 46. stavak 5. Zakona o sportu,
6. da ispunjavaju uvjete Članka 3. Pravilnika o ustroju Zbora trenera i osoba osposobljenih za rad u sportu (travanj 2019.)

Zahtjev za registraciju u Zbor trenera potrebno je poslati u ured Saveza na adresu: [email protected]

Pravilnik o ustroju Zbora trenera

Obrazac-registracija u Zbor trenera

Datum objave: 19.05.2022.
Autor: Hrvatski Boćarski Savez