Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Hrvatski boćarski savez (HBS) uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva HBS-u. Ako se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati putem kontakt obrasca HBS-a ili zemaljskom poštom na propisanim obrascima:

Zahtjev-za-pristup-informacijama-obrazac

Zahtjev-za-ispravak-ili-dopunu-informacije-obrazac

Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija-obrazac

Zalba-protiv-rjesenja-obrazac

Zalba-sutnja-uprave-obrazac

 

Hrvatski boćarski savez
Trg Krešimira Ćosića 11
10000 Zagreb

 


  [recaptcha]

  Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu.

  HBS ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije objavljeni su u “Narodnim novinama” broj 12/14. i 15/14.

  ZPI_Obrazac-2

  ZPI_Obrazac-3

  ZPI_Obrazac-4

   

  Godisnje_izvjesce 2023

  Godisnje_izvjesce 2022

  Godisnje_izvjesce 2021

  Kontrolno praćenje-Nacionalni sportski savezi-točka 13.listopad 2020_

  Godisnje_izvjesce 2020

  Godisnje_izvjesce 2019

  Godisnje_izvjesce 2018

  Godisnje_izvjesce 2017

  Godisnje_izvjesce 2016

   

  Podzakonski propisi

  • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenje evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (NN  20/2016)

  Pravilnikom se uređuje sadržaj, oblik i način vođenja Evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija koju vodi Povjerenik za informiranje, a koja sadrži podatke o odlukama i ugovorima (sporazumima) kojima tijelo javne vlasti dodjeljuje pravo na isključivu uporabu informacija fizičkim ili pravnim osobama. Tijelo javne vlasti dužno je dostaviti takve odluke i ugovore Povjereniku za informiranje u roku od 15 dana od donošenja odnosno sklapanja.

  • Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (NN 67/17)

  Pravilnikom se propisuje korištenje nacionalne otvorene dozvole (OD) za pružanje informacija za ponovnu uporabu odnosno otvorene podatke. Iznimno, moguće je kreirati vlastitu dozvolu odnosno koristiti međunarodne standardne licence. Otvorena dozvola može se preuzeti na http://data.gov.hr/otvorena-dozvola.

  • Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija (NN 87/18)

  Ovom Uredbom utvrđuju se način i kriteriji za izračun naknade troškova ponovne uporabe informacija, opravdani troškovi koji se uzimaju u obzir pri utvrđivanju cjenika i izračuna naknade troškova te provedba revizije načina izračuna naknade troškova na godišnjoj razini.