Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Hrvatski boćarski savez (HBS) uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva HBS-u. Ako se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati putem kontakt obrasca HBS-a ili zemaljskom poštom na propisanim obrascima:

Zahtjev-za-pristup-informacijama-obrazac

Zahtjev-za-ispravak-ili-dopunu-informacije-obrazac

Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija-obrazac

Zalba-protiv-rjesenja-obrazac

Zalba-sutnja-uprave-obrazac

 

Hrvatski boćarski savez
Trg Krešimira Ćosića 11
10000 Zagreb

 


  [recaptcha]

  Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu.

  HBS ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije objavljeni su u “Narodnim novinama” broj 12/14. i 15/14.

  ZPI_Obrazac-2

  ZPI_Obrazac-3

  ZPI_Obrazac-4

   

  Godisnje_izvjesce 2022

  Godisnje_izvjesce 2021

  Kontrolno praćenje-Nacionalni sportski savezi-točka 13.listopad 2020_

  Godisnje_izvjesce 2020

  Godisnje_izvjesce 2019

  Godisnje_izvjesce 2018

  Godisnje_izvjesce 2017

  Godisnje_izvjesce 2016