Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Hrvatski boćarski savez (HBS) uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva HBS-u. Ako se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati putem kontakt obrasca ili na adresu HBS-a:

Hrvatski boćarski savez
Trg Krešimira Ćosića 11
10000 Zagreb

Na internestku adresu HBS-a: [email protected]

Službenica za informiranje: Lukrecija Zanki, glavna tajnica HBS-a, kontakt 091 1600 581

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu.

HBS ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije objavljeni su u “Narodnim novinama” broj 12/14. i 15/14.

ZPI_Obrazac-2

ZPI_Obrazac-3

ZPI_Obrazac-4

 

Godisnje_izvjesce 2019

Godisnje_izvjesce 2016