Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Hrvatski boćarski savez (HBS) uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva HBS-u. Ako se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati putem kontakt obrasca ili na adresu HBS-a:

Hrvatski boćarski savez
Trg Krešimira Ćosića 11
10000 Zagreb

Na internestku adresu HBS-a:

[email protected]

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu.

HBS ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije objavljeni su u “Narodnim novinama” broj 12/14. i 15/14.

ZPI_Obrazac-2

ZPI_Obrazac-3

ZPI_Obrazac-4

 

Kontrolno praćenje-Nacionalni sportski savezi-točka 13.listopad 2020_

Godisnje_izvjesce 2019

Godisnje_izvjesce 2016